banenafspraak (o.a.wajonger)

Vanaf 1 januari 2015 is er door onder andere de invoering van de Participatiewet en de Banenafspraak veel veranderd rondom de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong).

Duurzaam arbeidsongeschikt

Met de invoering van de Participatiewet komen alleen personen nog in aanmerking voor de Wajong wanneer deze voor zijn 18de of tijdens een studie een ziekte of handicap heeft gekregen en daardoor nooit kunnen werken. Deze groep is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en hebben recht op Wajong uitkering mits zij aan de overige voorwaarden voldoen.

Niet volledig arbeidsongeschikt

Als het UWV bepaalt dat een persoon nog wel kan werken, kan bij de gemeente om ondersteuning worden gevraagd bij studie of werk en inkomen. 

Huidige groep Wajong

De huidige groep Wajongers, waarvan niet bekend is of zij over arbeidsvermogen beschikken, worden in de periode 2015-2018 herkeurd om te beoordelen of zij kunnen werken. Wie vanwege zijn beperking(en) niet kan werken (geen duurzaam arbeidsvermogen heeft) behoudt zijn uitkering van 75% van het wettelijk minimumloon. Naar verwachting geldt dit ongeveer voor 100.000 van de bijna 240.000 Wajongers.
Wajongers die kunnen werken behouden hun Wajong-uitkering. De maximale uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen is per  1 januari 2018 verlaagd van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. Afgesproken is dat deze Wajongers de eerste jaren met voorrang in aanmerking komen voor de extra banen (banenafspraak). BijzondereMensen spant zich in voor een “gezonde match” tussen Wajongers en werkgevers.
Heb je geen arbeidsvermogen? Dan blijft je uitkering 75% van het wettelijk minimumloon.

Banenafspraak en Quotumwet

Het kabinet heeft met werkgevers afspraken gemaakt om meer mensen met een ziekte of handicap aan werk te helpen of te houden. Werkgevers hebben beloofd om de komende jaren voor meer banen te zorgen. Deze banen zijn voor mensen met een ziekte of handicap die zonder hulp niet het minimumloon kunnen verdienen. In totaal moeten er de komende jaren 125.000 banen bij komen voor onder andere mensen met een Wajonguitkering en voor mensen die niet meer onder de Wsw vallen. Bedrijven en overheid kunnen vanaf 2017 een boete krijgen als ze niet genoeg banen voor arbeidsgehandicapten creëren. Deze Quotumwet is bedoeld als een stok achter de deur voor werkgevers, die niet naar rato bijdragen aan deze banenafspraak. Men loopt voorop op de banenafspraak. Hierdoor is de quotumheffing voorlopig van tafel. 

Van welke regelingen en subsidies kunt u gebruikmaken als u iemand in het kader van de Banenafspraak in dienst neemt?

Van welke regelingen u gebruik kunt maken, hangt af van de instantie die verantwoordelijk is voor de arbeidsondersteuning van de werknemer. Hieronder zijn een aantal genoemd.
BijzondereMensen informeert u hier graag op maat over en begeleidt de aangesloten werkgevers hierin.

No-risk polis
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) betaalt de Ziektewetuitkering uit aan de werkgever.

Aanpassingen op de werkplek
Subsidies voor aanpassingen op de werkplek. Bijvoorbeeld een aangepast toilet voor een werknemer met een rolstoel, of een aangepaste werkplek. Meeneembare hulpmiddelen kunnen zelf worden aangevraagd.

Jobcoach
De jobcoach helpt werknemers bij het inwerken. Of hij maakt een persoonlijk trainingsprogramma om het werk te leren. Hij begeleidt werknemers ook op de werkvloer in de mate die nodig is.

Loonkostenvoordeel
Als een werkgever een werknemer met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst neemt of houd kan hij in aanmerking komen voor het LKV via de loonbelasting. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte werknemers. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemers nodig. De werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.

Proefplaatsing
Als de werkgever twijfelt aan het succes van de tewerkstelling, kan de werkgever een proefplaats aanbieden voor maximaal twee maanden. Tijdens deze maanden wordt er onbetaald op proef gewerkt met behoud van uitkering. 

Loondispensatie
Als Wajong gerechtigde aantoonbaar onder het wettelijke minimumloon presteert, kan het UWV de werkgever loondispensatie verlenen. De werkgever kan de Wajong gerechtigde tijdelijk minder dan het minimumloon betalen. Het UWV geeft de Wajong gerechtigde in dat geval een aanvulling op de uitkering. De loondispensatie moet bij aanvang van de proefplaatsing/arbeidsovereenkomst worden aangevraagd. Een arbeidsdeskundige komt op de werkplek beoordelen of de loondispensatie ook daadwerkelijk wordt toegekend. 

Contact opnemen

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om als Wajonger of als u onder de participatiewet/banenafspraak valt aan het werk te komen of bent u werkgever en heeft u plek of creëert u graag een plek voor iemand uit de banenafspraak, neem dan contact op met BijzondereMensen. Wij zorgen ervoor dat vraag en aanbod snel en efficiënt bij elkaar worden gebracht.